Historie jednotky

 

Historie dobrovolných hasičů ve Staré Roli, tehdy Freiwillige Feuerwehr Altrohlau:

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Roli vznikl dne 1. května 1873 v hostinci Kohlert, ten se nacházel v ulici Neuer Gemeindeplatz č. 123. Dnes se zde místo hospody nachází Jógové studio Nameste, ulice Spojovací 123/1. V tomto hostinci pak měl sbor svoji klubovní místnost. Do sboru se přihlásilo 66 mužů, velitelem byl zvolen Rudolf Kohlert – hostinský. Pozdrav sboru byl „Gut Schlauch“ – „ Dobrou hadici“.

Krátce potom co vznikl sbor, přišla jeho první velká zkouška akceschopnosti při požáru mlýna ve Staré Roli v ulici Merangasse č. 13 (dnes ulice Rolavská) dne 20. července 1873. Roku 1891 byla postavená nová hasičská zbrojnice a kůlna na vysutý žebřík. Dá se tedy soudit, že se jedná o tuto budovu, kde sídlí náš sbor doposud.

Po první světové válce zůstaly u nás české i německé zemské jednoty. Německé jednoty vytvořily Svaz německého hasičstva v Československu „ Deutscher Reichsverband für Feuerwerbr – und Rettungswesen in der Tchechoslowakischen republik“. Jeho předsedy byli mimo jiné i Heindrich Mattoni z Karlových Varů (1929 – 1934). Náš starorolský sbor patřil roku 1913 do Karlovarské jednoty č. 6., patřil sem i starorolský tovární sbor Viktoria fabrik.

Z období druhé světové války se toho moc nedochovalo, snad jen to, že po roce 1938 sborová činnost skomírala, protože skoro každý chtěl být v politických organizacích. Na nové základy se požární ochrana postavila nařízením vlády Protektorátu Čechy a Morava č. 30/1942 Sb., o věcech požární ochrany. Pozbyly platnost zákony o Řádu policie požárové z 80 let minulého století. Řízení hasičstva příslušelo ministerstvu vnitra. Po audienci na Městském úřadě ve Staré Roli pánů Franze Lochsmidta, Rudolfa Klimenta a Franze Kolba byl hasičský sbor přiřazen pod policejní skupinu, činnost se obnovila. Další ministerské nařízení uložilo sborům převést majetek na obce.

Po skončení druhé světové války začátkem srpna roku 1945 v hostinci „Česká hospoda“ byl ustanoven nový Český hasičský sbor. Starostou byl zvolen pan Jaroslav Košner, velitelem pan Karel Šulc, jednatel pan Jaroslav Šmíd a zbrojmistr pan František Kubát. Nově zvolenému vedení sboru byla předána hasičská zbrojnice po německém Feuerwehru v Rolavské ulici.

Od poloviny 70 let do poloviny 90 let náš sbor vyjížděl současně s hasiči z povolání nebo byl v záloze na zbojnici anebo stanici. Po nevydařeném zásahu roku 1995 v ulici Jabloňová nábytek Andreas, byla zásahová jednotka degradována z JPO kategorie II. na JPO kategorie V.

Sbor prošel všemi tehdejšími změnami, například od spolkové činnosti do roku 1950, kdy přešel pod ČSPO a z hasičů se stali „požárníci“, v roce 1972 se stal základní organizací SPO ČSR a v roce 1990 se stal součástí SH ČMS a opět se říkalo „hasiči“. Nyní je pobočným spolkem SH ČMS zastoupený zvoleným starostou.

Někteří členi jsou zařazeny v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Karlovy Vary – Stará Role. Jednotka je zařazená do kategorie JPO V, což znamená, že má místní působnost. Zasahovat může pouze ve vybraných částech Karlových Varů. V roce 2016 na žádost členů jednotky a zaslané žádosti Magistrátu města Karlovy Vary na KŘ HZS Karlovarského kraje, byla jednotka v polovině roku 2018 po změnách v Poplachovém plánu Karlovarského kraje zařazena do kategorie JPO III. Zde je do dnes. Sbor vychoval nebo v něm pracovali požárníci z povolání, ať z podniků nebo Veřejném požárním útvaru dnes Hasičském záchranném sboru Karlovarského kraje.

Mimo zásahovou činnost se sbor zabývá kulturní, společenskou a sportovní činností. Podílí se i protipožární prevenci. Pořádá dříve Plesy dnes Taneční zábavy, Den dětí a pořádá Memoriál Václava Trosmana v nohejbale. Kromě těchto tří akcí ještě se sbor účastní celorepublikových hasičských tradic. Dne záchranářů ve volnočasovém areálu Rolava. 

 

SDH SE TAKÉ VĚNUJE A VŽDY VĚNOVAL VÝCHOVĚ MLÁDEŽE FORMOU POŽÁRNÍHO SPORTU

 

 

Hasiči měli vždycky blízko ke sportu, protože některé hasičské sbory vznikli na základech České obce Sokolské. To také přispělo ke vzniku různých organizačních řádů, protože Sokolové uměli poslouchat. Řídili se povely a pokyny. Byli organizovány, každý věděl, kde je jeho místo a znal svůj úkol.

V roce 1953 byl dne 24. dubna vydán zákon č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně a navazující nařízení č. 95/1953 Sb., o organizaci státního dozoru a požární ochrany. Zákon zdůrazňoval masovost v požární ochraně a uložil hasičům úkoly především na úseku prevence a výchovy. ČSPO ve snaze zvýšit zájem mládeže o požární ochranu, vyhlásil v polovině roku 1957 soutěž o odznak „Mladý požárník“.

Velký úspěch přišel, když byla navázána spolupráce se základní školou ve Staré Roli, kde byl ustanoven zájmový kroužek požární ochrany. Kroužek vedl člen sboru pan Hofman.

V roce 1964 v horní škole (dnes ZŠ Školní) byl proveden nábor mezi staršími žáky, aby se doplnilo družstvo starších žáků. Přihlásilo se 13 žáků. Máme zaznamenáno, že referent mládeže byl František Bäumel, jaké měl za sebou výsledky neznáme. V roce 1972 byla založena celostátní hra Plamen. Byli zde jasně daná pravidla, která se občas změní s malými drobnosti.

V roce 1977 byl Referentem mládeže zvolen Oleg Trosman. Dne 25. listopadu 1978 na výroční členské schůzi byl jmenován do funkce referent mládeže Miroslav Potácel za Olega Trosmana, který nastoupil na základní vojenskou službu. V roce 1984 na úseku Mladých požárníků máme dvě skupiny. Jednou pod vedením Olega Tromana, to jsou mladší žáci a druhou pod vedením Miroslava Potácela starší žáci. Oba měli složené zkoušky Vedoucích mladých požárníků II. stupně. Kolektivy Mladých požárníků se každoročně zúčastnili letních táborů u přehrady Jesenice okr. Cheb, po skončení letních táborů se tzv. letní soustředění odehrávalo na Šindelové u rybníka Tajch okr. Sokolov. Probíhaly i zimní soustředění a to v obci Hlinky okr. Karlovy Vary.

Velký úspěch na sportovním poli byl v roce 1986. Naši straší žáci pod vedením Olega Trosmana vyhráli v květnu okrskové kolo na starém hřišti ve Staré Roli a postoupili do okresního kola, které se konalo v Mariánské u Jáchymova. I zde vyhráli a zajistili si postup do Krajského kola v Manětíne okr. Plzeň sever. To se konalo 13. – 15. června 1986. Na krajském kole vybojovali velmi krásné II. místo. Členi starších žáků byli: Václav Trosman, Jan Vávra, Petr Goga, Emil Hanzelín, Jiří Máj, Jan Záhorský, Ondřej Rác, Daniel Mareš a Pavel Pacourek.

O rok později, to už v kategorii dorost si úspěch zopakovali i s opětovným postupem do krajského kola, které bylo v Hrádku u Rokycan okr. Rokycany. Zde ve velké konkurenci skončili hluboko v poli poražených.

Po roce 1989 nastali v naší společnosti určité politické a ekonomické změny, které měli dopad i na dobrovolné hasiče, a tím i organizování soutěží.

V našem sboru máme zaznamenány poslední pokusy o založení kolektivu Mladých hasičů v roce 1997, pod vedením Vítězslava Soukupa. Z toho kolektivu mám zbyl pouze Jan šeda, který je dnes plnohodnotným hasičem – velitelem družstva. V dalších letech se o založení kolektivu mladých hasičů jen a jen mluvilo, až na velmi důrazný apel bývalých vedoucích Olega Trosmana a Miroslava Potácela v roce 2017 byl opět po 20 letech založený kolektiv. Do funkce hlavního Vedoucího byla jmenována Lenka Marešová a instruktoři byli Jan Záhorský a Martin Vosecký. Všichni tři si museli složit zkoušky Vedoucích mladých hasičů. Do kolektivu se tehdy přihlásilo neuvěřitelných 40 dětí. Ke třem vedoucím se postupně přidali další Michaela Vosecká a Romana Soukupová. V roce 2018 mám Magistrát města Karlovy Vary pro

děti pořídil požární motorovou stříkačku PS 12 za 150.000,- Kč. Postupně z dotací MŠTM sbor pro kolektiv Mladých hasičů pořídil certifikované překážky na PO hadice, rozdělovače std.