Jednotka

 Člen JednotkyOdbornost
 Emil Hanzelínvelitel jednotky, nositel dýchací techniky, řidič strojník, technik TS a CHS, obsluha motorových pil.
 Jan Špatnývelitel družstva, nositel dýchací techniky, zdravotník, obsluha motorových pil.
 Marek Bezdíčekřidič strojník, nositel dýchací techniky, technik OOb, obsluha motorových pil.
 Jan Šedavelitel družstva, nositel dýchací techniky, obsluha motorových pil.
 Daniel Koldinskývelitel družstva, nositel dýchací techniky, technik TS a CHS.
 František Rybárřidič strojník, nositel dýchací techniky, technik OOb, obsluha motorových pil.
 Jan Vigh, DiSvelitel družstva, nositel dýchací techniky, řidič strojník, technik TS, CHS a OOb, zdravotník.
 Miroslav Potácelřidič strojník, technik TS a CHS.
 Petr Jánskýnositel dýchací techniky, obsluha motorových pil.
 Daniel Marešnositel dýchací techniky.
 Tomáš Ouředníknositel dýchací techniky, obsluha motorových pil
 Jan Záhorský ml.nositel dýchací techniky.
 Luděk Koutnositel dýchací techniky.
 Marek Majdaknositel dýchací techniky, základy zdravotnických znalostí, technik CHTS, obsluha motorových pil
 Bc. Ondřej Jordánnositel dýchací techniky, základy zdravotnických znalostí, technik CHTS

JSDH Karlovy Vary – Stará Role (dále jen „JSDH“) zřizuje obec v rámci samostatné působnosti na úseku požární ochrany v § 29 odst. 1 písmena a) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o PO). JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon číslo 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších změn a doplňků) ve svém územním obvodu.

V § 68 odst. 1 zákona o PO starosta obce jmenuje a odvolává velitele jednotky, velitele jmenuje po vyjádření se HZS kraje a přitom přihlíží k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. Odst. 3 zákona o PO mohou být v jednotce zařazeny i osoby, které vykonávají tuto službu jako své povolání, tím se zvyšuje akceschopnost jednotky. V odst. 4 zákona o PO obec může zrušit JSDH jen se souhlasem Hasičského záchranného sboru kraje.

V § 70 zákona o PO jsou uvedeny základní úkoly jednotek požární ochrany. Ty jsou: provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazení sil a prostředků, prování záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS kraje (KOPIS).

V § 72 zákona o PO je zmíněna odborná způsobilost a příprava. Velitelé, strojníci a technici speciálních služeb mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Členové JSDH mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po absolvování základní odborné přípravy. Členové JSDH jsou povinni se zúčastnit v určeném rozsahu odborné přípravy. Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport.

Naše jednotka má 15 členů i s velitelem jednotky, je zařazená do kategorie JPO III/1, s územní působností. Každý z členů jednotky má svou funkci a určitou odbornost. Protože jsme dobrovolní hasiči, a ne vždy všichni se mohou zúčastnit zásahu, někteří členi mají více funkcí a tudiž odbornou způsobilost.